Cliëntenraad

Wie we zijn

De Cliëntenraad van De Badde is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van De Badde. De Cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd.

Wat we doen

De Cliëntenraad bestaat uit 6 tot 9 leden, die zich verbonden voelen met de dienstverlening van De Badde en het werkgebied. Een aantal leden is zelf cliënt of vrijwilliger bij de Badde. Jaarlijks stelt de raad een werkplan op met de agenda en activiteiten voor het komende jaar. De Cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarvan een aantal malen met de directeur van De Badde. Daarnaast leggen de leden regelmatig werkbezoeken af om in contact te komen met cliënten en hun signalen te horen.

Centrale cliëntenraad

Er is ook een centrale cliëntenraad voor heel Tintengroep, waar De Badde deel van uitmaakt. Hierin zitten vanuit elke lokale Cliëntenraad één of twee leden. Zij vergaderen vier keer per jaar met de Raad van Bestuur.

Openbaarheid

Informatie over jaarverslagen, vergaderdata en andere vragen kunt u opvragen bij/stellen aan de ondersteuner van de cliëntenraden via clientenraad@tintengroep.nl.

Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen; ook na beëindiging van het lidmaatschap.

Meer weten?

De Cliëntenraad hoort graag uw mening over de dienstverlening van De Badde; wat is goed, wat kan beter, wat mist u in het aanbod? Laat het ons weten! Of wilt u meer info over de Cliëntenraad?

Neem dan contact op via clientenraad@debadde.nl of via De Badde op (0597) 645 000.

Postadres
Cliëntenraad De Badde
Postbus 50
9460 AB Gieten
Contact